(+855) 70 422 080

សេវាជួសជុលបែប Face-to-face

អ្នកឯកទេសយើងខ្ញុំ នឹងធ្វើការជួសជុលទូរស័ព្ទផ្ទាល់នៅពីមុខលោកអ្នក ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្ត។

គ្រឿង​បន្លាស់​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ឡើង​យ៉ាង​សម្រិត​សម្រាង

iCracked ប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់មានគុណភាពខ្ពស់ និងត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

សេវាជួសជុលមានគុណភាពខ្ពស់

អ្នកឯកទេស iTech ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពស្ទាត់ជំនាញ ចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីបច្ចេកវិទ្យាជួសជុលចុងក្រោយបំផុត។