(+855) 70 422 080

សេវាជួសជុល

iCracked ក៏មាននូវសេវាជួសជុលផ្នែកផ្សេងៗទៀតដូចនេះសូមអញ្ជើញមកកាន់ iCracked ឬ ទាក់ទងមកកាន់អ្នកឯកទេសយើងខ្ញុំដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ពីបញ្ហារបស់លោកអ្នក។

តើ iTech គឺ​ជា​នរណា?

iTech គឺ​ជា​អ្នក​ឯកទេស​របស់ iCracked ដែល​ផ្តល់​សេវា​ជួស​ជុល​ទូរស័ព្ទ iPhone តាម​ទីតាំង​ជាក់​លាក់​ណា​មួយ​របស់ iCracked។ អ្នក​ជំនាញ iTech ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ជា​ច្រើន​ដំណាក់​កាល​រួម​មាន​ការ​ប្រឡង​ផ្នែក​បច្ចេក​ទេស សេវា​អតិថិជន ព្រម​ទាំង​ការ​សិក្សា​ពី​ប្រវត្តិ​រូប​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់។ iTech គឺ​ជា​អ្នក​ជំនាញ​តែ​មួយ​គត់​របស់ iCracked ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជូន​សេវា​ជួសជុល​ទូរស័ព្ទដល់​លោក​អ្នក។