(+855) 70 422 080

រីករាយជាមួយការចំណេញអស់ស្ទះលើការជួសជុល

 

ទន្ទឹមនឹងការផ្តល់ជូននូវសេវាជួសជុលទូរស័ព្ទដ៏មានគុណភាព រហ័សទាន់ចិត្ត និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព iCracked គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលផ្តល់ជូននូវសេវាធានាជួសជុល Warranty Services ដែលជួយសន្សំប្រាក់អតិថិជនបានយ៉ាងច្រើនសន្ឋឹកសន្ឋាប់។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយ (ក្នុងចំណោមគម្រោង ៣ ខាងក្រោម) ដែលស័ក្តិសមនឹងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ និងតម្រូវការរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាក្នុងការស្វែងរកទីតាំង iCracked លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Warranty Services បាននៅតាមហាងទូរស័ព្ទដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ។

អត្ថប្រយោជន៍

សុពលភាព ២ឆ្នាំ
ជួសជុលឥតដែន
កំណត់រយៈពេល ២ឆ្នាំ
កញ្ចប់ទឹកប្រាក់
សរុប $450
ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទអាច
ប្រើប្រាស់សេវានេះបាន
អាចផ្លាស់ប្តូរម៉ូដែល
ទូរស័ព្ទបានម្តង

ឧទាហរណ៍ពិពណ៌នាពីសេវាធានាជួសជុល Warranty Super Plus

សម្រាប់ការជួសជុល (២០១៨២០១៩)

 

ជួសជុល តម្លៃជួសជុលសរុប ប្រាក់ចំណេញ កញ្ចប់ទឹកប្រាក់នៅសល់
អេក្រង់ = $220 $265 $133 $185
ថ្ម = $45 ($265 – $132) ($450 – $265)

 

បន្តសុពលភាពនៅឆ្នាំ ២០២០

 

ថ្លៃសេវា ទឹកប្រាក់នៅសល់ពីឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩ កញ្ចប់ទឹកប្រាក់សរុប
 $132 $185 $635 ($450 + $185)

 

សម្រាប់ការជួសជុលលើកទី២ (២០២០២០២១)

 

ជួសជុល តម្លៃជួសជុលសរុប រយៈពេល៤ឆ្នាំ (២០១៨–២០២១) ថ្លៃសេវា (រយៈពេល៤ឆ្នាំ) ប្រាក់ចំណេញ
អេក្រង់ = $505 អេក្រង់ + ថ្ម = $265 $264 $506
អេក្រង់ = $505 ($132 x 2) ($770 – $264)
តម្លៃសរុប៖ $770

អត្ថប្រយោជន៍

សុពលភាព ១ឆ្នាំ
ជួសជុលឥតដែន
កំណត់រយៈពេល ១ឆ្នាំ
កញ្ចប់ទឹកប្រាក់
សរុប $180
ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទអាច
ប្រើប្រាស់សេវានេះបាន
អាចផ្លាស់ប្តូរម៉ូដែល
ទូរស័ព្ទបានម្តង

ឧទាហរណ៍ពិពណ៌នាពីសេវាធានាជួសជុល Warranty Plus

សម្រាប់ការជួសជុលនៅឆ្នាំ២០១៨

 

ជួសជុល តម្លៃជួសជុលសរុប ប្រាក់ចំណេញ កញ្ចប់ទឹកប្រាក់នៅសល់
អេក្រង់ = $100 $145 $79 $35
ថ្ម = $45 ($145 – $66) ($180 – $145)

 

បន្តសុពលភាពនៅឆ្នាំ ២០១៩

 

ថ្លៃសេវា ទឹកប្រាក់នៅសល់ពីឆ្នាំ ២០១៨ កញ្ចប់ទឹកប្រាក់សរុប
 $66 $35 $215​ ($180 + $35)

 

សម្រាប់ការជួសជុលលើកទី២ នៅឆ្នាំ២០១៩

 

ជួសជុល តម្លៃជួសជុលសរុបរយៈពេល ២ឆ្នាំ (២០១៨–២០១៩) ថ្លៃសេវា (រយៈពេល២ឆ្នាំ) ប្រាក់ចំណេញ
អេក្រង់ = $250 អេក្រង់ + ថ្ម = $145 $132 $263
អេក្រង់ = $250 ($66 x 2) ($395 – $132)
តម្លៃសរុប៖ $395

អត្ថប្រយោជន៍

សុពលភាព ១ឆ្នាំ
ជួសជុល​ឥត​ដែន​កំណត់​រយៈ​ពេល​ ១ឆ្នាំ
កញ្ចប់​ទឹក​ប្រាក់​សរុប​ $100
ទូរស័ព្ទ​គ្រប់​ប្រភេទ​អាច​ប្រើប្រាស់​សេវា​នេះ​បាន
អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ម៉ូដែល​ទូរស័ព្ទ​បាន​ម្តង

ឧទាហរណ៍ពិពណ៌នាពីសេវាធានាជួសជុល Warranty Plus Light

សម្រាប់ការជួសជុលនៅឆ្នាំ២០១៨

 

ជួសជុល តម្លៃជួសជុលសរុប ប្រាក់ចំណេញ កញ្ចប់ទឹកប្រាក់នៅសល់
អេក្រង់ = $30 $75 $42 $25
ថ្ម = $45 ($75 – $33) ($100 – $75)

 

បន្តសុពលភាពនៅឆ្នាំ ២០១៩

 

ថ្លៃសេវា ទឹកប្រាក់នៅសល់ពីឆ្នាំ ២០១៨ កញ្ចប់ទឹកប្រាក់សរុប
$33 $25  $125 ($100 + $25)

 

 

សម្រាប់ការជួសជុលលើកទី២ នៅឆ្នាំ២០១៩

 

ជួសជុល តម្លៃជួសជុលសរុបរយៈពេល ២ឆ្នាំ (២០១៨–២០១៩) ថ្លៃសេវា (រយៈពេល២ឆ្នាំ) ប្រាក់ចំណេញ
អេក្រង់ = $50 អេក្រង់ + ថ្ម = $75 $66 $59
អេក្រង់ = $50 ($33x 2) ($125 – $66)
តម្លៃសរុប៖ $125

មុនពេលធ្វើការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានាជួសជុលយើងខ្ញុំ សូមអានលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

1) ក្នុងករណីដែល iCracked ពុំអាចជួសជុលទូរស័ព្ទលោកអ្នកបាន សូមធ្វើការសាកសួរទៅកាន់បុគ្គលិកយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត

2) ចំពោះការបន្តសុពលភាពក្នុងអំឡុងពេល ១ខែមុនកុងត្រាបញ្ចប់ តម្លៃនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី នឹងត្រូវអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដើម

3) អតិថិជននឹងទទួលបានសេវាជួសជុលដោយឥតគិតថ្លៃ (ស្របតាមលក្ខខណ្ឌចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង)

4) អតិថិជនអាចផ្លាស់ប្តូរទូរស័ព្ទបានម្តង។